گرایش تکثیر و پرورش

زبان عمومی و تخصصی (2)           ماهی شناسی (2)              تکثیر و پرورش ماهی(3)

تکثیر و پرورش آبزیان(2)       اصول تغذیه آبزیان(2)      هیدروبیولوژی عمومی(2)

گرایش بوم شناسی آبزیان شیلاتی

زبان عمومی و تخصصی(2)          ماهی شناسی (2)            اصول تکثیر و پرورش ماهی (2)

اکولوژی دریاها(3)                               لیمنولوژی(3)                             پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان(2)

گرایش فراوری محصولات شیلاتی

زبان عمومی و تخصصی(2)                   ماهی شناسی (2)                          اصول تکثیر و پرورش ماهی(2)

شیمی فراوری محصولات شیلاتی(3)       اصول فراورده های شیلاتی (3)         میکروبیولوژی محصولات شیلاتی(2)

گرایش صید و بهره برداری

زبان عمومی و تخصصی(2)                 ماهی شناسی (2)                            اصول روش صید و آبزیان(3)

اکولوژی دریاها(2)           پویایی شناسی جمعیت و ارزیابی ذخایر آبزیان(3)     شناسایی آلات و ادوات صید(2)

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 فروردین 1390    | توسط: سردبیر    |    |
نظرات()